Warning: Declaration of MbBipController::display() should be compatible with Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /virtual/2_mikrobit/2084/_http/www/gbpurszulin.bip.mbnet.pl/components/com_mbbip/controller.php on line 28

Historia zmian : Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

Data utworzenia:  2018-04-04 10:15:13   Użytkownik:  M Kępa

 

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej wUrszulinie

I.Postanowienia ogólne

§1.

Gminna Biblioteka Publiczna wUrszulinie, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:

1.Ustawy zdnia 27czerwca 1997r. obibliotekach (Dz.U. z2012r. poz.642, zpóźn. zm.),

2.Ustawy zdnia 25października 1991r. oorganizowaniu iprowadzeniu działalności kulturalnej

(Dz.U. z2017r. poz.862),

3.Ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z2016r. poz.446,zpóźn. zm.),

4.Ustawy zdnia 27sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. z2016r. poz.1870, zpóźn. zm.),

5.Ustawy zdnia 29września 1994r. orachunkowości (Dz.U. z2016r. poz.1047,zpóźn. zm.),

6.Niniejszego Statutu.

§2.

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Urszulin.

§3.

1.Biblioteka posiada osobowość prawną, jest samorządową instytucją kultury ijest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

2.Nadzór merytoryczny nad biblioteką wchodzącą wskład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie iWojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego wLublinie.

3.Biblioteka używa pieczęci:

1)Podłużnej opełnym brzmieniu: Gminna Biblioteka Publiczna wUrszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin, tel. (82)571-30-45.

2)Owalnej, służącej do identyfikacji zbiorów otreści: Gminna Biblioteka Publiczna wUrszulinie.

§4.

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Urszulin aterenem jej działania teren Gminy Urszulin.

§5.

Organizator zapewnia warunki działalności irozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.

II.Cele izadania Biblioteki

§6.

Podstawowym celem Biblioteki jest zaspakajanie irozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych iinformacyjnych mieszkańców gminy.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1)Gromadzenie iopracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych isamokształceniowych mieszkańców gminy.

2)Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, pośredniczenie wwymianie międzybibliotecznej.

3)Organizowanie czytelnictwa iudostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom specjalnej troski.

4)Tworzenie iudostępnianie własnych komputerowych baz danych katalogowych.

5)Opracowywanie iprowadzenie form pracy zczytelnikiem służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy.

6)Współdziałanie zbibliotekami innych sieci, instytucjami iorganizacjami wzakresie rozwijania czytelnictwa izaspakajania potrzeb oświatowych ikulturalnych społeczności gminy.

§7.

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych iinformacyjnych mieszkańców Gminy.

III.Organy Biblioteki ijej organizacja

§8.

1.Biblioteką zarządza Dyrektor.

2.Dyrektora powołuje iodwołuje Wójt Gminy Urszulin, wtrybie ina zasadach określonych wobowiązujących przepisach prawa.

3.Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt.

4.Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki ireprezentuje ją na zewnątrz.

5.Zwierzchnictwo wsprawach wynikających ze stosunku pracy dyrektora Biblioteki wykonuje Wójt Gminy Urszulin.

§9.

1.Biblioteka realizuje swoje zadania wsiedzibie głównej, mieszczącej się wUrszulinie

2.Biblioteka posiada filie:

a)Filia Biblioteczna wWytycznie „Książnica Pana Jana”.

b)Filia Biblioteczna wStarym Załuczu.

3.Zakres działalności filii bibliotecznych jest zgodny zzakresem działania Biblioteki określonym w§ 6.

§10.

1.W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. Wmiarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych zjej działalnością.

2.Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki iwykonuje wobec nich czynności zzakresu prawa pracy za pracodawcę zzastrzeżeniem ust.1.

3.Dla celów związanych zrealizacją zadań statutowych Biblioteki Dyrektor może zawierać umowy cywilno-prawne.

§11.

Pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

§12.

1.Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

2.Zasady korzystania zBiblioteki iudostępniania zbiorów innym bibliotekom określa regulamin wewnętrzy wprowadzony zarządzeniem Dyrektora.

§13.

1.Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia ocharakterze kulturalno-społecznym.

2.Biblioteka współpracuje ze stowarzyszeniami ifundacjami utworzonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Gospodarka Finansowa Biblioteki

§14.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową, jako instytucja kultury na zasadach określonych wustawie oorganizowaniu iprowadzeniu działalności kulturalnej.

§15.

Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową wramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§16.

1.Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora zzachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

2.Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie zprzepisami ustawy ofinansach publicznych.

3.Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Wójt Gminy Urszulin.

4.Działalność Biblioteki jest finansowana zdotacji podmiotowej, dotacji celowej, wpływów zprowadzenia działalności, środków otrzymanych od osób fizycznych iprawnych, oraz innych źródeł.

5.Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Organizator.

§17.

Biblioteka może, wgranicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi, które przeznacza na cele statutowe.

§18.

1.Do składania wimieniu Biblioteki oświadczeń wzakresie jej praw izobowiązań finansowych imajątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2.Oświadczenia woli izobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa Dyrektor Biblioteki przy kontrasygnacie głównego księgowego Biblioteki.

3.Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, zktórej dochód wcałości przeznaczony jest na działalność statutową biblioteki.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.