Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu

----------------------------------------------

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załączniki od nr 3 do nr 7 do SWZ

---------------------------------------------

Dokumentacja techniczna

Przedmiary

-------------------------------------------

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie

Informacja z otwarcia ofert

------------------------------------------

Unieważnienie postępowania w części 1 i 2 zamówienia

Unieważnienie postępowania w części 3 i 4 zamówienia

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.