OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

Zatrudni pracownika na stanowisku „Młodszy bibliotekarz”

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

poszukuje kandydata na stanowisko:

Młodszy bibliotekarz

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie, Filia Wytyczno ,

                                                 Filia Stare Załucze

Termin składania dokumentów: do 16 maja 2023 r. godz. 16.00

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej skierowaną do różnych grup czytelników;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole;
 • łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie;
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki i godne jej reprezentowanie;
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • dyspozycyjność
 • posiadanie prawo jazdy kategorii B;

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych;
 • praca w elektronicznym katalogu MAK+
 • gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, prowadzenie statystyki
   i dokumentacji bibliotecznej, udział w inwentaryzacji zbiorów;
 • udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno- bibliograficzny biblioteki;
 • diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności;
 • organizowanie różnych form pracy z czytelnikami, w tym zajęć edukacyjnych, warsztatów, wystaw;
 • współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy.

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys zawodowy (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem (podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jednak ułatwi kontakt);
 • List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączniku);
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Oświadczenie kandydata, że:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych

- korzysta z pełni praw publicznych

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiada obywatelstwo polskie

(wzór nr. 1 w załączniku do ogłoszenia)

·         Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji (wzór nr. 2 w załączniku do ogłoszenia)

 • Inne dokumenty według uznania.

 

 Warunki i miejsce pracy:

 • Miejsce pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie i jej Filie;
 • Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin;
 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat, tj. 40 godz. tygodniowo;
 • Praca ma charakter pracy biurowej;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony, pierwsza umowa na 3 miesiące.
 • Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie lub przesłać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin w zamkniętej kopercie do dnia 16 maja 2023 r. do godz. 16.00 (decyduje data i godzina faktycznego wpływu do biblioteki)
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Młodszego bibliotekarza” 

Inne informacje:

·         W celu ułatwienia kontaktu związanego z przeprowadzeniem naboru prosimy
o wskazanie
telefonu kontaktowego;

·         Oferty, które wpłyną do Biblioteki niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;

·         Oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego naboru muszą być podpisane własnoręcznie;

·         Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego;

·         Dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru (rekrutacji), zostaną dołączone do jego akt osobowych;

·         Dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w naborze, które nie zostały
w jego
wyniku zatrudnione, będą przechowywane w terminie do 3 miesięcy, na ich prośbę będą zwrócone, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone po tym terminie;

·         O terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu;

·         Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://gbpurszulin.bip.mbnet.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin na okres krótszy niż 3 miesiące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o naborze pdf 447.16 KB AdminGBP
Kwestionariusz osobowy pdf 178.69 KB AdminGBP
Oświadczenie Kandydata pdf 128.59 KB AdminGBP
Klauzula RODO pdf 66.45 KB AdminGBP
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 05 maj 2023 10:38 AdminGBP
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 maj 2023 10:39 AdminGBP
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 maj 2023 10:55 AdminGBP