Zarządzenie nr 9/2023
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników
Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

Na podstawie art. 207 Kodeksu Pracy oraz § 8 ust. 1 i 2 w związku z § 2 pkt. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie zarządza co następuje:
§ 1
Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przysługuje dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych prowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania podczas pracy
§ 2
Podstawę dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok stanowią następujące dokumenty:
1.    wniosek pracownika o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    kopia aktualnego zaświadczenia wydanego przez lekarza przeprowadzającego badanie profilaktyczne, zalecającego stosowanie okularów korygujących wzrok.
3.    faktura VAT (wystawiona imiennie na wnioskodawcę), potwierdzająca zakup okularów korygujących wzrok.§ 3

Wniosek wraz z dokumentacją wymienioną w §2 należy składać do dyrektora GBP, który dokonuje opisu wniosku w zakresie stwierdzenia zasadności dofinansowania zgodnie
z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Ostateczna decyzja o dofinansowaniu podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie.  

§ 4
Ustalam dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, do kwoty nie więcej niż 300 zł. brutto (słownie: trzysta zł. 0/100)
§ 5
Pracownikowi przysługuje prawo ubiegania się o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok raz na 3 lata.
§ 6
W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, których zakup został zrefundowany, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów.
§ 7
Zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego następuje na rachunek bankowy pracownika.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
W załączeniu:
- Załącznik nr 1 – Wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy
                              przy obsłudze monitorów ekranowych.
                                                        
                                                                                                                                    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2023
                                                                                                                                    Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
                                                                                                                                    w Urszulinie z dnia 4 sierpnia 2023 r.  

………………………………..                                                      ……………………………...
       (imię i nazwisko pracownika)                                                                                                  (miejscowość i data)          
                                                                                                                                                        


………………………………..
                   (stanowisko)Wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych

Zwracam się z prośbą o refundację kosztów poniesionych w związku z zakupem okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
W załączeniu:
1.    Zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę stosowania okularów korekcyjnych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
2.    Rachunek lub faktura dokumentujące zakup okularów korygujących wzrok.                                                                                                         ....................................................
                                                                                                                                                   (podpis pracownika)
Potwierdzenie pracodawcy

Potwierdzam fakt użytkowania przez wnioskodawcę w czasie pracy monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, tj. co najmniej 4 godziny dziennie.                                                                                                                  Wyrażam zgodę


                                                                                                          .............................................................

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 9-2023 Zakup okularów pdf 385.13 KB AdminGBP
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 styczeń 2024 10:14 AdminGBP