Zarządzenie nr 1/2024
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie
z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie i Filii Bibliotecznej „Książnica Pana Jana” w Wytycznie
na 2024 r.

Na podstawie art. 13 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479, z późn. zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządzam,
co następuje:
§ 1
Wyznaczam dzień 5 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy za dzień świąteczny 6 stycznia 2024 r. który przypada w sobotę.
§ 2
O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie Facebook https://www.facebook.com/Bibliotekaurszulin/
i https://www.facebook.com/gbpwytyczno/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na drzwiach wejściowych do budynku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie nr 1- 2024 Dni wolne od pracy GBP pdf 143.54 KB AdminGBP
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 styczeń 2024 10:37 AdminGBP