Zarządzenie nr 2/2024
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie
z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie utworzenia skrzynki doręczeń oraz wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń


Na podstawie art. 13 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479, z późn. zm.) oraz
w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 569) zarządzam, co następuje:

§ 1
Utworzenie skrzynki doręczeń GBP w Urszulinie pod adresem:
AE:PL-82596-24175-GSDTU-18
§ 2
Wyznaczam do pełnienia funkcji administratora doręczeń:
1.    Monikę Kędzierską – Dyrektor GBP w Urszulinie
2.    Katarzynę Choma- Księgową GBP w Urszulinie

§ 3

Do zadań administratora, o którym mowa w § 2, należy realizacja zadań wynikających
z ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej ustawą,
w szczególności:
1)    aktywacja adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą doręczenia elektronicznego,
2)    zarządzanie skrzynką doręczeń, które obejmuje w szczególności:
a)    dokonywanie na skrzynce doręczeń następujących operacji:
-    wysyłanie i odbieranie korespondencji,
-    zarządzanie korespondencją zgromadzoną w skrzynce doręczeń, w tym wprowadzanie reguł definiowania przekazywania korespondencji do innych systemów teleinformatycznych w sposób automatyczny,
-    konfigurowanie skrzynki doręczeń;
b)    wskazywanie osób fizycznych upoważnionych do dokonywania na skrzynce doręczeń operacji, o których mowa w lit. a).

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się administratorowi skrzynki doręczeń.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia – Dyrektor GBP w Urszulinie

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie nr 2- 2024 e-doręczenia pdf 198.89 KB AdminGBP
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 styczeń 2024 10:39 AdminGBP