Zarządzenie nr 3/2024

 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

 

z dnia 29 marca 2024 r.

 

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty za korzystanie z pomieszczeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie, Filii Bibliotecznej Wytyczno, Filii Bibliotecznej Stare Załucze oraz Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, Cennik opłat za korzystanie z pomieszczeń bibliotecznych, Protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania budynku/sali wraz z wyposażeniem oraz wniosku
o wynajem/udostępnienie pomieszczeń.

 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie zarządza, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Niniejszym wprowadza się:

 

1.      Regulamin określający zasady, tryb i opłaty za korzystanie z pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie oraz pomieszczeń w Filii Biblioteki Wytyczno
i Stare Załucze.

 

2.      Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

3.      Wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń Biblioteki.

 

4.      Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania pomieszczeń Biblioteki wraz
z wyposażeniem.

 

5.      Wniosek o wynajem/udostępnienie pomieszczeń bibliotecznych.

 

– stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

 

 

§ 2

 

Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie z dnia 31 października 2022 r. w sprawie określenia zasad udostępniania pomieszczeń w Filiach Bibliotecznych.

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej                           w Urszulinie.

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2024 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

 

- Załącznik Nr 1 - Regulamin określający zasady, tryb i opłaty za korzystanie z pomieszczeń

 

                              Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie oraz Filii Bibliotecznych  

 

                              Wytyczno i Stare Załucze;

 

- Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych;

 

- Załącznik Nr 3 – Wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń Biblioteki;

 

- Załącznik Nr 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania pomieszczeń Biblioteki wraz  

 

                              z wyposażeniem.

 

- Załącznik Nr 5 – Wniosek o wynajem/udostępnienie pomieszczeń bibliotecznych.