INFORMACJE PODSTAWOWE

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

I.       Postanowienia ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(Dz. U. z 2017 r. poz. 862),

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.),

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, z późn. zm.),

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.),

6. Niniejszego Statutu.

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Urszulin.

§ 3. 1. Biblioteka posiada osobowość prawną, jest samorządową instytucją kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

2. Nadzór merytoryczny nad biblioteką wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

3. Biblioteka używa pieczęci:

1) Podłużnej o pełnym brzmieniu: Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie,  ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin, tel. (82)571-30-45.

2) Owalnej, służącej do identyfikacji zbiorów o treści: Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie.

§ 4. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Urszulin a terenem jej działania teren Gminy Urszulin.

§ 5. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.

II.      Cele i zadania Biblioteki

§ 6. Podstawowym celem Biblioteki jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1) Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców gminy.

2) Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.

3) Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom specjalnej troski.

4) Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych katalogowych.

5) Opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy.

6) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.

§ 7. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy.

III.      Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 8. 1. Biblioteką zarządza Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Urszulin, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

3. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt.

4. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Zwierzchnictwo w sprawach wynikających ze stosunku pracy dyrektora Biblioteki wykonuje Wójt Gminy Urszulin.

§ 9. 1. Biblioteka realizuje swoje zadania w siedzibie głównej, mieszczącej się w Urszulinie

2. Biblioteka posiada filie:

a) Filia Biblioteczna w Wytycznie „Książnica Pana Jana”.

b) Filia Biblioteczna w Starym Załuczu.

3. Zakres działalności filii bibliotecznych jest zgodny z zakresem działania Biblioteki określonym w § 6.

§ 10. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Dla celów związanych z realizacją zadań statutowych Biblioteki Dyrektor może zawierać umowy cywilno-prawne.

§ 11. Pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

§ 12. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

2. Zasady korzystania z Biblioteki i udostępniania zbiorów innym bibliotekom określa regulamin wewnętrzy wprowadzony zarządzeniem Dyrektora.

§ 13. 1. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia o charakterze kulturalno-społecznym.

2. Biblioteka współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami utworzonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IV.      Gospodarka Finansowa Biblioteki

§ 14. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową, jako instytucja kultury na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 15. Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 16. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalany   przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

2. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Wójt Gminy Urszulin.

4. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celowej, wpływów z prowadzenia działalności, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, oraz innych źródeł.

5. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Organizator.

§ 17. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi, które przeznacza na cele statutowe.

§ 18. 1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa Dyrektor Biblioteki przy kontrasygnacie głównego księgowego Biblioteki.

3. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony jest na działalność statutową biblioteki.

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.