Ogłoszenie o zamówieniu

--------------------------------------------------------

SWZ

Zał 1 do SWZ Dokumentacja projektowa: 

BRANŻA BUDOWLANA

1. Dokumentacja projektowa branża budowlana

2. Przedmiary

3. ST-00

4. ST-01

BRANŻA SANITARNA

1.Dokumentacja projektowa branża sanitarna

2. Przedmiary

3. Specyfikacja

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Dokumentacja projektowa branża elektryczna

2. Przedmiary

3. Specyfikacja

Zał 2 do SWZ Projekt umowy

Zał 3 do SWZ Wzór formularza ofertowego

Zał 4 do SWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zał 5 do SWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu

Zał 6 do SWZ Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zał 7 do SWZ Wzór wykazu robót budowlanych

Zał 8 do SWZ Wzór wykazu osób

------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

 -----------------------------------------------------------------------------

Informacja o unieważnieniu postępowania

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.