PROGRAM DZIAŁANIA

Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

na lata 01.08.2022 – 31.07.2025

 

 

Opracowała:

Monika Kędzierska

 

 

Urszulin, 29.07.2022 r.

Misja:

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie, działa na podstawie ustaw:

-   z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479, z późn. zm.),

- z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194),  

-  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.350, z późn. zm.)

-  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.).

Jest samorządową, posiadającą osobowość prawną instytucją kultury prowadzoną przez Organizatora, którą jest Gmina Urszulin. Ponadto w jej skład wchodzą dwie filie: „Książnica Pana Jana w Wytycznie” i filia w Starym Załuczu. Filie te tworzą sieć w zakresie usług bibliotecznych, informatycznych i kulturalnych dla mieszkańców gminy oraz powiatu.  

            Misją Gminnej Biblioteki Publicznej jest promowanie biblioteki jako nowoczesnego ośrodka informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej i lokalnej. Instytucja ta jak sama nazwa wskazuje, będzie miejscem skupiającym szeroko pojętą kulturę w tym świadcząca usługi o wartościach czytelniczo-oświatowych i informacyjnych poprzez udostępnianie książki, promocję czytelnictwa oraz działalność informacyjną. Ważne jest, aby każdy mieszkaniec miał świadomość i pewność, że biblioteka to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim zespół otwartych ludzi, u których zawsze może znaleźć, wsparcie, pomoc, uśmiech i dobre słowo. Największym założeniem, planem działania jest zwiększenie czytelnictwa wśród społeczeństwa oraz pozyskanie coraz to większej liczby czytelników. 

 

Wizja:

Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie stanął się nowoczesną i wciąż ewoluującą instytucją kultury. Otwarte na podejmowanie nowych wyzwań, dobrze zaopatrzone w różne źródła informacji oraz wykorzystujące w swojej pracy nowoczesne metody. Zapoczątkowanie zautomatyzowanego systemu obsługi czytelnika będzie ważnym przedsięwzięciem na rzecz przekształcenia biblioteki w multimedialne centrum informacyjne.

Nowo wybudowana Filia biblioteczna w Starym Załuczu, będzie nie tylko miejscem, udostępnionym na spotkania dla mieszkańców, w którym można wypożyczyć książkę, ale będzie także miejscem przyjaznym dla wszystkich, gdzie użytkownik może rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania, uczestniczyć w warsztatach i wydarzeniach.

Biblioteka i jej filie będą miejscem ciekawych spotkań, dyskusji, poszukiwań, wymiany doświadczeń oraz wypoczynku i relaksu. Każda filia będzie miała swoją specyfikę: rodzaj zbiorów, ofertę działań, którą będzie wykorzystywać w kontakcie ze środowiskiem lokalnym, a równocześnie zainteresuje swoją wyjątkową ofertą mieszkańców i turystów przebywających na terenie naszej gminy.

 

Cele:

Biblioteka jest jedną z podstawowych instytucji życia kulturalnego w gminie, której celem jest wyjście naprzeciw czytelnikowi, dostosowaniu do oczekiwań odbiorcy oraz stworzenie pozytywnego wizerunku, tak aby czytelnik z chęcią ją odwiedzał i spędzał czas wolny.  

Szczegółowy zakres działalności biblioteki określa jej statut.

Cele i zadania biblioteki obejmują w szczególności:

1.     gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

2.     udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz;

3.     popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (lekcje biblioteczne,
spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne) wśród dorosłych, młodzieży i dzieci;

4.     udostępnianie informacji potrzebnych do nauki i bieżących wiadomości
dotyczących naszego regionu oraz kraju;

5.     zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dostępu do materiałów
bibliotecznych i ich udostępniania,

6.     promowanie czytelnictwa poprzez organizowanie imprez, warsztatów, prowadzenie mediów społecznościowych, strony internetowej;

7.     troska o utrzymanie dobrego poziomu proponowanych usług (aktualny księgozbiór, organizowanie ciekawych imprez kulturalnych, merytoryczny rozwój pracowników);

8.     stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci;

9.     dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się nowych możliwości technologicznych.;

10.  współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności gminy;

11.  podejmowanie innych działań dla zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy;

 

 

 

Współpraca:

Biblioteka będzie rozwijać współpracę z jednostkami kultury na terenie gminy i powiatu oraz kontynuować współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami i organami. Pozwoli to wzbogacić program oraz rozszerzyć ofertę biblioteki.  

 

 

Źródła finansowania:

Podstawowe źródło finansowania biblioteki to dotacja od Organizatora. Biblioteka będzie pozyskiwać także dodatkowe źródła finansowania poprzez uczestnictwo w programach, naborach regionalnych, ministerialnych czy międzynarodowych.

Podstawowymi działaniami jakie będą podejmowane w tym celu będzie pozyskiwanie środków z następujących źródeł:

- udział w różnego rodzaju inicjatywach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

- środki pozyskane z programów i innych funduszy krajowych i zagranicznych dostępnych dla

  bibliotek publicznych;

- darowizny;

- umowy sponsorskie;

- środki otrzymane z innych źródeł.

                                                         

Plan działania na kolejne lata funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie oparty będzie na doświadczeniu z poprzednich lat i dotyczyć będzie tworzenia nowej oferty kulturalnej, rozwoju dla całej instytucji włącznie z działem bibliotecznym.  Bibliotekarze będą realizować działania i projekty wspierające twórczość piśmienniczą, autorską i czytelniczą. Biblioteka XXI wieku to miejsce specyficzne, ośrodek rozwijania i krzewienia kultury na wielu płaszczyznach. To nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książki. Kontakt z biblioteką i z książką zapewnia rozwój zainteresowań czytelniczych, wzbogaca wiedzę, wychowanie, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy, pozwala na trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne, zwiększa umiejętności korzystania ze źródeł informacji. Ważne jest, aby mieszkańcy chętnie i aktywnie uczestniczyli w życiu Biblioteki. Wyrażali opinie, zgłaszali swoje oczekiwania. Biblioteka powinna stanowić również atrakcyjne miejsce dla kreatywnego spędzenia wolnego czasu oraz zachęcać czytelników, aby korzystali z bogatej oferty nie tylko w celu zaspokojenia potrzeby obcowania z książką, ale też, aby mieli możliwość uczestnictwa w innych proponowanych przedsięwzięciach. Ma być miejscem, w którym można spotkać się z innymi miłośnikami literatury, sztuki, miejscem, w którym można odpocząć, wyciszyć się, odnaleźć się w nadzwyczajnym świecie książki.

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

Planowane działania edukacyjno- kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Urszulinie na lata 01.08.2022 – 31.07.2025

 

1.

Organizowanie cyklicznych wydarzeń:

 

Dyskusyjny Klub Książki, Cała Polska czyta dzieciom, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Narodowe Czytanie, Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, Spotkania autorskie, Światowy Dzień Poezji, Tydzień z Internetem, Noc Bibliotek, wystawy artystyczne, wernisaże, Mała Książka-Wielki Człowiek, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i inne akcje promujące czytelnictwo.

2.

Prowadzenie i organizacja zajęć, spotkań, warsztatów:

 

Konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, zajęcia wakacyjne i feryjne, wycieczki do teatru i kina, biblioteka planszówek – gry i zabawy, tematyczne wykłady, przyjmowanie wycieczek szkolnych i przedszkolnych, spotkania z twórcami i artystami oraz inne działania promujące czytelnictwo.    

 

 

Realizacja wyżej wymienionych zadań, będzie uzależniona od ilości środków finansowych pozostawionych w dyspozycji Gminnej Biblioteki Publicznej, pochodzących z dotacji podmiotowej Gminy Urszulin oraz innych przychodów.   

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 07 grudzień 2022 11:00 Administrator systemu