Deklaracja dostępności

KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W URSZULINIE I FILII W WYTYCZNIE

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119) informuję że, przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie mający siedzibę w Urszulinie, 22-234 Urszulin, przy ul. Lubelskiej 31.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod wskazanym adresem: Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin oraz pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Ustawa z dn. 27.06. 1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2).
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie oraz jej filii w Wytycznie.
 4. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanym celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pana Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem informacji zamieszczanych na stronie Facebook biblioteki. Administratorem tych danych jest Facebook i wszelkie informacje znajdą Państwo w ich klauzuli informacyjnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych.
 7. Pani/Pana prawa:
  - Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  - Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, jeśli chce Pani/Pan korzystać z Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.