Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu

-----------------------------------------------------------------------------------------

SWZ

Zał 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Zał 2 do SWZ Wzór umowy

Zał 3 do SWZ Wzór formularza ofertowego

Zał 4 do SWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zał 5 do SWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu

Zał 6 do SWZ Wzór wykazu osób

Zał 7 do SWZ Przedmiary

Zał 8 do SWZ Dokumentacja techniczna

----------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert

---------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie

----------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 zamówienia

 --------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

--------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o unieważnieniu części pierwszej, drugiej i trzeciej postępowania

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.